Základná škola Užhorodská 39, Košice

Jedáleň


Dokumenty

Dkumenty potrebné k stravovaniu v Školskej jedálni je možné si stiahnuť cez menu Pre žiakov a rodičov > tlačivá na stiahnutie v sekcii Jedáleň - stravovanie


POKYNYK POSKYTOVANIU STRAVY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI OD 1.9.2019

pre Základnú školu Užhorodská 39, Košice

Riaditeľstvo školy v súlade s usmernením Mesta Košice č. MK/A/2019/06836-6 zo dňa 16.4.2019 o dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a usmernením Mesta Košice č. MK/A/2019/13719 zo dňa 3.7.2019 o zmene finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo, vydáva tieto záväzné pokyny poskytovania obedov v školskej jedálni pri ZŠ Užhorodská 39, Košice.

1. Poskytovanie dotácie a výška doplatku

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20€ za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed . Dotácia sa poskytuje pre žiaka základnej školy , ktorého zákonný zástupca prihlási prostredníctvom prihlášky – zápisného lístka. Následne vydá riaditeľ školy rozhodnutie o príjme dieťaťa na stravovanie. Pre neprihlásené dieťa sa strava pripravovať nebude.

Z dôvodu nutnej evidencie dochádzky detí, bude v priebehu septembra nainštalovaný a spustený dochádzkový systém. Pri vstupe do školy bude nainštalovaný terminál, cez ktorý si dieťa priložením čipu označí účasť v škole, t.j. účasť na vyučovaní a v prípade, že je prihlásené aj na stravovanie tak automaticky aj na obed .

Ø  Ak žiak nie je prítomný na vyučovaní (napr. z dôvodu choroby), tzn. nezaevidoval sa v dochádzkovom systéme do 8:00 hod, nemá nárok na poskytnutie stravy, a preto je z obeda odhlásený automaticky.

Ø  Ak rodič predpokladá príchod dieťaťa na vyučovanie po 8:00 hod. (napr. z dôvodu návštevy lekára...) a bude prítomný na vyučovaní, pre poskytnutie stravy v tento deň je nevyhnutné, aby zákonný zástupca oznámil túto skutočnosť vedúcej ŠJpísomne (zaslanie smsna t.č. 0911 897 589 alebo mailom na miriam.banikova@zsuzhorodska.sk ) do 8:00 hod. V opačnom prípade sa strava pre žiaka nepripraví.

Ø  V prípade, ak žiak, ktorý sa zaevidoval v dochádzke do 8:00 hod(tzn. je prihlásený aj na obed) neplánovanie odíde pre zhoršený zdravotný stav domov, zákonný zástupca môže dieťaťu odobrať obed s použitím čipového kľúča dieťaťa. Vydaný obed sa zaplatí z poskytnutej dotácie. Z hygienického hľadiska sa obed vydá na tanier a zákonný zástupca si ho preloží do obedára.

Ø  Ak je žiak prítomný na vyučovaní, zaevidoval sa v dochádzkovom systéme, ale v daný deň nemá záujem o obed, je zákonný zástupca povinný zabezpečiť odhlásenie dieťaťa 24 hodín vopred, alebo najneskôr do 8:00 hod v danom dni písomne zaslaním smsna t.č. 0911 897 589 alebo mailom na miriam.banikova@zsuzhorodska.sk  (z dôvodu preukázateľnosti – nestačí len zatelefonovať).

Ø  Ak žiak neodoberie obed a nebol vopred odhlásený, zákonný zástupca žiaka bude vyzvaný k úhrade celej sumy obeda za každý neodobraný a neodhlásený obed.

Ø  Žiakovi nebude poskytnutá dotácia na obed v inom ako školskom zariadení stravovania – t.j. počas pobytu v škole prírode, lyžiarskom kurze, exkurziách a výletoch s príchodom po 14:00 hod.

Ø  Ak školská jedáleň/zriaďovateľ nevie zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, ktorého podľa posúdenia odborného ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod) zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie poskytnutú dotáciu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi kvartálne (september-december, január-marec, apríl-jún) za každý deň, keď bolo dieťa prítomné na vyučovaní.

Ø  Donášku vlastnej diétnej stravy pre dieťa do zariadenia školského stravovania bude vyplácať vedúca školskej jedálne na základe žiadosti o vyplatenie dotácie a potvrdenia od lekára špecialistu.

Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravovanie je možné 24 hodín vopred. Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie a prihlásenie dieťaťa zo stravy. V prípade, že stravník nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti.

Odovzdaním záväznej prihlášky, evidenciou príchodua prítomnosťou na vyučovaní má žiak splnené podmienky pre poskytnutie obeda v danom dni z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

2. Finančné limity platné od 1.9.2019

 

 

stravníci

 

desiata

obed

Základná škola

6-11 rokov

I. stupeň

0,49€

1,15€

Základná škola

11-15 rokov

II. stupeň

0,53€

1,23

Dospelí stravníci, zamestnanci a cudzí stravníci

 

 

-

1,33€ +1,20€ réžia = 2,53€

 

Finančné limity pre stravovanie športovcov a diétne stravovanie platné od 1.9.2019:

 

stravníci

 

desiata

obed

Základná škola

11-15 rokov

II. stupeň

0,63€

1,48

 

Príklad: Výpočet doplatku za poskytnutý obed pre ZŠ II. stupeň (nie športovec):

 

Dotácia pre žiakov ZŠ je 1,20€. Obed pre žiakov II. stupňa je 1,23€. Dotácia nieje postačujúca na pokrytie sumy obeda a preto je zákonný zástupca povinný uhradiť doplatok 0,03€ za 1 obed. Čo činí 6,-€ za celýšk.rok, ktoré je potrebné uhradiť do 15.9.2019 na účet školskej jedálne. Ak by bol žiak prihlásený aj na desiatu, tá mu bude zúčtovaná v uvedenej výške mesačne s povinnou úhradou do 5. dňa v mesiaci (podľa VZN Mesta Košice č.103). V prípade ak žiakovi II. stupňa vznikol k 30.6.2019 preplatok za stravu (a nebude odoberať desiatu), bude mu od preplatku odrátanátáto suma 6,-€ a následné zákonný zástupca uhradí len rozdiel, ktorý vznikne.

V prípade ak je žiak zaradený do športovej triedy II.stupňa v ZŠ suma obeda je 1,48€. Výška dotácie je 1,20€ a preto zákonný zástupca je povinný uhradiť doplatok 0,28€ za 1 obed. Doplatok bude zúčtovaní raz mesačne s povinnou úhradou do  5. dňa v mesiaci (podľa VZN Mesta Košice č.103).

3. Spôsob úhrady

 

Úhrada za stravu sa platí podľa VZN Mesta Košice č. 103 do 5. dňa v danom mesiaci. V prípade neuhradenia stravy alebo nepredloženia potvrdenia o úhrade k 5. dňu v mesiaci - NEBUDE stravníkovi vydaná strava.

 

PLATBY je potrebné uhrádzať na účet IBAN:  SK52 5600 0000 0005  0191 1005

Variabilný symbol: evidenčné číslo stravníka – pridelené u vedúcej ŠJ

Do správy pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko žiaka + trieda

Súrodenci môžu platiť spolu na 1 VS alebo menožiaka.

Úhrada stravy je možná len na účet :

Ø  Internet bankingom

Ø  Trvalým príkazom v banke na 10 mesiacov

Ø  Poštovou poukážkou

 

PLATBY NIE JE MOŽNÉ VYKONAŤ V HOTOVOSTI!!!

 

Žiadame rodičov, aby nevkladali peniaze priamo do banky v hotovosti , nakoľko si banka účtuje poplatok za vklad a ten je odpočítaný potom od výšky stravného!!! V takomto prípade bude stravníkovi započítaný poplatok banky ako neuhradená časť stravného.

 

Na vyžiadanie vedúcej ŠJ je zákonný zástupca povinný preukázať úhradu platieb:

Ø  Kópiou, prípadne originálom poštovej poukážky

Ø  Potvrdením o zrealizovaní platby cez internet banking.

 

Výška stravného bude zasielaná zákonnému zástupcovi v poslednom týždni v mesiaci na nasledujúci mesiac na e-mailovú adresu , ktorú uvedie v prihláške na stravu. V prípade, že e-mailová adresa nebude udaná bude informácia o strave zaslaná po žiakovi –informatívnym lístkom. (V septembri dostanú informatívny list s návratkou všetci žiaci.) Platba v nasledujúcom období bude znížená o sumu odhlásených porcií stravy.

 

Preplatky, ktoré vznikli v priebehu školského roka ostávajú pokračujúcim žiakom do ďalšieho ročníka na nový školský rok, prípadne po dohovore s vedúcou ŠJ budú vrátené na účet stravníka. Rodičia žiakov, posledných ročníkov, prípadne tých žiakov, ktorí prestupujú na inú školu sú povinný vyplniť odhlasovací lístok, kde zadajú číslo účtu IBAN, na ktorý sa im zašle vzniknutý preplatok. Odhlasovací lístok je nutné odovzdať vedúcej ŠJ.

4. Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa na stravu

 

Prihlásenie na stravu je možné pomocou prihlášky na stravovanie - zápisného lístka.Zároveň je potrebné vrátiť vedúcej ŠJ podpísanú návratku z informatívneho listu. Na základe zápisného lístka vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí žiaka na stravovanie.

 

Odhlasovať stravu je možné 24 hodín vopred, v prípade choroby do 8:00 hod. ráno. Počty stravníkov sa uzatvárajú o 8:00 hod na daný deň. V prípade neodhlásenia obedov nie je možné spätne žiaka odhlásiť – odpočítať stravné, začo je zodpovedný stravník – rodič.

Škola automaticky odhlasuje žiaka cez víkendy, štátne sviatky, riadne a mimoriadne prázdniny.

Rodič zodpovedá za odhlasovanie stravy  z dôvodov ako:

Ø  neprítomnosť pre chorobu, návšteva lekára najneskôr do 8:00 hod. ráno.

Ø  exkurzia, výlet, školská aktivita, športové súťaže a pod. minimálne 24 hodín vopred.

 

Triedny učiteľ zodpovedá za odhlasovanie stravy pri účasti žiaka na lyžiarskom kurze a v škole v prírode minimálne 2 dni vopred.

Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Prihlasovanie na stravu je možné 24 hodín vopred. Ak bol stravník odhlásený zo stravy dlhšiu dobu, napr. 1 týždeň, je potrebné, aby sa na stravu opätovne prihlásil.

V prípade , že žiak už nebude navštevovať školskú jedáleň, prípadne prestupuje na inú školu je potrebné vypísať tzv. Odhlasovací lístok a doručiť ho vedúcej ŠJ.

Odhlasovať a prihlasovať sa dá týmito spôsobmi:

Ø  telefonicky alebo zaslaním smsna t.č. 0911 897 589

Ø  e-mailom na: miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 

Ø  osobne u vedúcej ŠJ

Ø  cez IZK (internetovú žiacku knižku)

Časy uvedené v pokynoch berte ako hraničné a rátajte radšej s niekoľko minútovou rezervou. Keď sa systém uzavrie, nie je možné stravu doobjednať či odhlásiť.

5. Elektronický systém evidencie odoberania stravy – čipový systém

 

V priebehu septembra bude zavedený čipový systémpre žiakov ZŠ.

Je veľmi dôležité tento čip používať pri príchode do školy (vo vestibule školy) v a pri preberaní stravy v školskej jedálni.

Žiaci, ktorí sa doteraz nestravovali v školskej jedálni si zakúpia jednorázovo čipový kľúč za 3,-€.

Žiaci, ktorí majú už zakúpený čipový kľúč – starý si ho bezplatne vymenia za nový čipový kľúč.

Následne sa čipy zaevidujú v systéme dochádzky a v systéme školskej jedálne. Čip je neprenosný. Čip obsahuje jedinečné číslo priradené každému žiakovi.

V prípade straty čipového kľúča je potrebné si zakúpiť nový.

Ak si žiak ZABUDNE ČIP:

Ø  Dochádzka: zapíše do zošita svoje meno a triedu. Zošit sa bude nachádzať vo vestibule školy. Po 8:00 hod. nebude možné zapisovanie dochádzky do zošita na daný deň.

Ø  Vydanie obeda: pri okienku u vedúcej ŠJ si vyzdvihne náhradný lístok na obed, ktorý odovzdá pri výbere stravy. Zabudnutie čipu sa akceptuje 3x do mesiaca. V prípade opätovného  zabudnutia bude stravníkovi vydaná strava až po 14:00 hodine.

6. Výdaj stravy

 

Strava v šk.roku2019/2020 sa vydáva od 3.9.2019prihláseným žiakom k 2.9.2019.
Mliečna desiata sa bude poskytovať v prípade záujmu aspoň 30 detí od 1.10.2019.

 

Mliečna desiata

9:40 – 9:55

Cudzí stravníci

11:15 – 11:45

Obedy ZŠ

11:45 – 14:00

Obedy SŠ

12:00 – 14:00

Zamestnaci ŠJ

11:30 –14:00

Výdaj neodobratej stravy

14:00 – 14:15

7. Diétne stravovanie

 

V zariadeniach školského stravovania sa môžu pripravovať tieto diéty:

Ø  šetriaca (pri chorobách tráviaceho traktu)

Ø  diabetická (pri cukrovke)

Ø  bezgluténová – bezlepková (pri intolerancii na lepok)

Ak školské zariadenie pripravuje diétnu stravu priamo v zariadení , zákonný zástupca dieťaťa/žiaka písomne predloží vedúcej ŠJ spolu so žiadosťou o poskytovanie diétneho stravovania aj písomné potvrdenie od odborného lekára , kde určí diétu podľa stanovenej diagnózy.

V prípade, že školské stravovacie zariadenie nemá vytvorené vhodné pracovné a personálne podmienky pre prípravu diétnej stravy, poskytovanie diétneho stravovania je možné zabezpečiť donáškou vlastnej diétnej stravy do školského stravovacieho zariadenia v súlade s § 8 ods. 3 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

Pri donáške vlastnej diétnej stravy do školského stravovacieho zariadenia zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o súhlas donášky zriaďovateľovi školského stravovacieho zariadenia spolu s písomným posúdením odborného lekára. Žiadosť o súhlas na individuálnu donášku diétnej stravy do zariadenia školského stravovania sa obnovuje každý školský rok.

Do školského stravovacieho zariadenia sa deťom a žiakom individuálne vlastná strava nedonášaokrem detí a žiakov, pri ktorých podľa posúdenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore  zdravotný stav žiaka vyžaduje diétne stravovanie.

Na základe súhlasu zákonný zástupca dieťaťa zabezpečuje individuálnu donášku vlastnej diétnej stravy pri splnení týchto podmienok:

Ø hotové diétne jedlo v umývateľných a uzavretých prepravných nádobách,označených menom dieťaťa, odovzdá zákonný zástupca dieťaťa v deň jeho konzumácie poverenému zamestnancovi školskej jedálne,

Ø zákonný zástupca pri odovzdávaní diétneho jedla uvedie jeho názov do zošita spolu s dátumom a časom kedy ich rodič odovzdal zamestnancovi . Preberajúci zamestnanec podpíše prevzatie doneseného diétneho jedla,

Ø donesené jedlo sa uchováva v uzavretých prepravných nádobách buď v samostatnom chladiacom zariadení. Ak podmienky školskej kuchyne tento postup nedovoľujú, donesené jedlo je možné skladovať vo vyčlenenej časti chladničky, určenej výhradne len na tento účel,

Ø hotové diétne jedlo sa v čase podávania zohrieva v mikrovlnnej rúre,

Ø v záujme zamedzenia krížovej kontaminácie si nádoby z doneseného jedla zákonný zástupca dieťaťa umýva doma.

Pri donáške vlastnej diétnej stravy preberá zákonný zástupca dieťaťa plnú zodpovednosť za vhodnosť poskytnutej stravy pre svoje dieťa, ako aj za dodržanie nutričnej a energetickej hodnoty dovážanej náhradnej stravy.

 

Kontakt:

vedúca ŠJ:  Ing. Miriam Baniková

tel. číslo:     0911 897 589

e-mail:         miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 

jedalen@zsuzhorodska.sk

 

 

 

 V Košiciach 27.8.2019                                                                                                                                   

 

 

Vypracovala: Ing. Miriam Baniková, vedúca ŠJ

Schválil: RNDr. Mikuláš Tóth, riaditeľ školy