Základná škola Užhorodská 39, Košice

ŠKOLSKÝ PORIADOK PRE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY Užhorodská 39, Košice
Účinnosť: od 2. 9. 2013

Aktualizovaný: na Pedagogickej rade, dňa 28. 8. 2019

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

PRE ŽIAKOV

ZÁKLADNEJ ŠKOLY Užhorodská 39,  Košice

 

 

Úvod.

Milí žiaci, každá spoločnosť vo svojom vývoji si stále určila svoje pravidlá správania sa. Rovnako aj naša škola má svoje pravidlá, ktoré hovoria tom, ako sa máte  správať v triede, cez prestávky, v školskom klube detí, v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch počas vyučovania, pri školských podujatiach a na verejnosti.

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti a spoločenského správania. Aby každý chránil svoje zdravie, zdravie svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu aj ostatným nerušene sa vzdelávať.

V našom školskom poriadku pre žiakov vychádzame z toho, že každému žiakovi školy prináležia aj práva, ktoré sú zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv,  Deklarácii práv dieťaťa a Dohovore o právach dieťaťa, bez ohľadu na to, akej sú rasy, pohlavia, náboženstva, zmýšľania, národnosti, sociálneho pôvodu alebo iného postavenia. Vychádzame z tých bodov, ktoré sa týkajú života v škole.

 

 

PRÁVA ŽIAKOV

 

Základné vzdelanie máš právo dostať zdarma, na základe rovnakých možností a podmienok pre všetkých. Škola v spolupráci s rodinou ťa má naučiť úcte k ľudským právam a základným slobodám. Je tvojím právom, aby poriadok a disciplína v škole bola zaisťovaná spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou.

Máš právo svoje názory vhodným výberom slov vyjadrovať verejne. Nik nemá právo ti v tom brániť, aj ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor. Máš právo požiadať učiteľa, alebo vedenie školy o vysvetlenie otázok a problémov, ktoré sa týkajú života školy. Máš právo na komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a demokracie.

Tvoje práva však nemôžu obmedzovať práva a slobodu iných a musia byť v súlade s mravnými a právnymi normami nášho štátu. Tvoja sloboda končí tam, kde sa začína sloboda iných.

Je povinnosťou školy zabezpečiť ti ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní, ako aj dodržiavanie základných psychohygienických noriem. Máš právo na ochranu pred ponižovaním, šikanovaním, týraním,  inými formami útlaku a diskriminácie.

Môžeš sa zúčastňovať všetkých akcií i mimoškolsých podujatí, zhromaždení, besied, výletov a exkurzií organizovaných školou. Podľa vlastného záujmu sa môžeš prihlásiť do niektorej z foriem záujmovej činnosti, ktorú škola ponúka.

Máš právo na objektívne skúšanie a hodnotenie v súlade s Metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných školách.

Máš právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný. Môžeš sa pomýliť, prípadne niečo zabudnúť, nezabudni sa však ospravedlniť. Pri ospravedlňovaní používaj vhodný výber slov. Tvoj učiteľ ti umožní, aby si svoj omyl, alebo chybu napravil.

 

Čl. 1 Všeobecné pravidlá

1.          Dodržuj pravidlá školského poriadku, s ktorými ťa na začiatku školského roku oboznámi triedny učiteľ.

2.          Nenos do školy veci, ktoré nesúvisia s výučbou a môžu ohroziť tvoju bezpečnosť a zdravie spolužiakov a zamestnancov školy.

3.          Buď príkladom pre ostatných.

 

Čl. 2 Príchod a dochádzka žiakov do školy

1.          Do školy prichádzaj najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania. Začiatok vyučovania je o 8.00 hod. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzaj 5 minút pred začiatkom vyučovania (záujmovej činnosti).

2.          Do budovy školy vstupujú žiaci o 7.40 vchodom pri vrátnici. Ak prichádzaš v čase medzi 7.00 - 7.40 hod., čakáš na vstup do školy vo vestibule pod dozorom služby na vrátnici.

3.          Pred vchodom do budovy si očisti obuv, v šatni si odlož vrchný odev a preobuj sa do zdravotne vhodných prezuviek, ktoré by nemali zanechávať na podlahe čierne stopy.

Do budovy školy ako prví vstupujú šatniari, po nich ostatní žiaci. Šatne sa uzamykajú o 7.55 hod.

V deň, kedy máš telesnú výchovu, výtvarnú výchovu alebo techniku si úbor na prezlečenie zober do triedy ráno, alebo nechaj v šatni. Triedny učiteľ poverí 2 žiakov, ktorí počas celého vyučovania zabezpečujú v prípade potreby otváranie a zatváranie šatní.

4.          Na vyučovanie nemeškaj.V prípade návštevy lekára je tvoj oneskorený príchod ospravedlnený. Opakované neskoré príchody na vyučovanie bez udania dôvodu počíta učiteľ ako krátkodobú obsenciu. Za tri neskoré príchody (do 20 minút) sa počíta jedna neospravedlnená hodina.

Za vymeškané neospravedlnené hodiny je výchovné opatrenie:

-           do 6. neospravedlnených hodín je udelené pokarhanie TU

-           od 7 – 12 neospravedlnených hodínje udelené pokarhanie RŠ

-           od 13 – 29 neospravedlnených hodín je znížená známka zo správaniana stupeň 2

-           od 30 - 49 neospravedlnených hodín je znížená známka na stupeň 3

-           od 50 – viac neospravedlnených hodín je znížená známka na stupeň 4

Pri dokázateľnom opakovanom záškoláctve a šikanovaní spolužiakov sa známka znižuje na stupeň „4". V zmysle platnej legislatívy sa za každých 15 neospravedlnených hodín posiela hlásenie o záškoláctve na MMK, za 60 neospravedlnených hodín už na priestupkové konanie.

Svoju absenciu ospravedlňuješ hneď po nástupe do školy, najneskôr do 5 dni potvrdením od lekára. Zákonný zástupca môže ospravedlniť tvoju neúčasť na vyučovaní len 5 dni v jednom polroku.

Zneužitie, falšovanie a svojpomocné „ ospravedlnenky" budú považované za neplatné a hodnotené ako porušenie školského poriadku s následným výchovným opatrením.

Výchovné a vyučovacie problémy rieši triedny učiteľ v spolupráci s rodičmi a VP.

Pri riešení problémov sa zachováva postup:           - pohovor so žiakom,

- písomné predvolanie rodiča,

- upozornenie na nedbalú školskú dochádzku,

- zaslanie hlásenia.

5.          Pri vážnom poklesku žiaka, ktorý rieši polícia v dôsledku účasti žiaka na vlámaní, krádeži, ničení verejného majetku, vandalizme, bitkách, pri ublížení na zdraví, pri šírení legálních a nelegálnych drog v školskom prostredí a pod., bude známka zo správania znížená najmenuj o dva stupne.

6.          Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa opustiť areál školy.

7.          Z vyučovania  budeš uvoľnený iba na základe lístka od rodiča. Zo školy na lekárske ošetrenie, príp. z iných dôvodov, budeš uvoľnený iba za prítomnosti rodiča – zákonného zástupcu žiaka.

8.          Povolenie opustiť školu dáva:

-           z 1 vyučovacej hodiny učiteľ daného predmetu a oznámi to triednemu učiteľovi

-           na 1 -2 dni dáva triedny učiteľ po predbežnej ústnej alebo písomnej žiadosti rodiča

-           na viac ako 2 dni RŠ po písomnej žiadosti zákonného zástupcu a prerokovaní s TU

9.          Ak sa nemôžeš zúčastniť vyučovania pre vopred známe dôvody, tvoj zákonný zástupca do 2 dní oznámi triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. V prípade, že tak neurobí, triedny učiteľ sa informuje telefonicky u zákonného zástupcu na dôvod neprítomnosti.

 

Čl. 3 Správanie žiakov na vyučovaní

1.          Prichádzaj do školy včas, na vyučovanie a  všetky školské činnosti  riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuješ. Tvoje oblečenie a celková úprava má byť bez výstredností.

2.          Ak z vážnych dôvodov na vyučovanie prichádzaš oneskorene, nahlás sa na vrátnici. Prezuť sa pôjdeš hneď, nie až cez prestávku. Po príchode do triedy sa ospravedlň vyučujúcemu.

3.          Dochádzka do školského klubu detí je pre prihlásených žiakov povinná.

4.          Každú neúčasť na vyučovaní ospravedlň.

5.        Na vyučovacích hodinách dodržiavaj zasadací poriadok, ktorý ti určil triedny učiteľ, alebo vyučujúci daného predmetu. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto vyučujúci daného predmetu.

6.   Do odborných učební sa premiestňujete po zvonení iba v doprovode vyučujúceho. Bez dozoru sa nezdržiavaj v odbornej učebni. V odbornej učebni dodržiavaj Vnútorný poriadok pre odbornú učebňu. Pri odchode do odbornej učebne týždenníci uzamknú triedu.

7.   Ak chceš odpovedať, alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa. Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.

8.   Ak máš mobilný telefón, počas vyučovania ho musíš mať vypnutý.

9.        Nenos do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie tvoje a tvojich spolužiakov. Predmety nepotrebné na vyučovanie ti vyučujúci môže odobrať a vrátiť len rodičovi.

10. Na vyučovaní pozorne sleduj učiteľov výklad i odpovede spolužiakov,        svedomito a aktívne pracuj, nenarúšaj vyučovaciu hodinu.

11.      Ak si sa na vyučovanie nepripravil, ospravedlň sa vyučujúcemu pred začiatkom     vyučovacej hodiny a uveď dôvod. Ak zo zdravotných dôvodov nemôžeš na hodine TV cvičiť, ospravedlň sa a odovzdaj doklad od ošetrujúceho lekára vyučujúcemu TV. Cenné predmety ( hodinky, kľúče, okuliare,... ) odovzdaj do úschovy vyučujúcemu.

12.    K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich pozdrav. Pri komunikácii s dospelými, ale aj so spolužiakmi dodržuj pravidlá slušného správania.

13.    Ak počas vyučovania do triedy vstúpi dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš. Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy.

14.    Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť spolužiakov.

15.    Pri porušovaní pravidiel Vnútorného škoského poriadku pre žiakov vyučujúci má právo zapísať do KZ priestupok, ktorého sa žiak dopustil:

 

-           po 3 - 4 poznámkach v KZ žiakovi bude udelené napomenutie triednym učiteľom

-           po 5 - 6 poznámkach v KZ  bude žiakovi udelené pokarhanie triednym učiteľom

-           po 7 - 8 poznámkach v KZ  bude žiakovi udelené pokarhanie riaditeľom školy

-           po 9 - 11 poznámkach v KZ bude žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania na stupeň 2

-           po 12 -14 poznámkach v KZ bude žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania na stupeň 3

-           po 15 poznámkach v KZ bude žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania na stupeň 4

 

16.      Na vyučovacie hodiny si povinný nosiť predpísané učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch (zdravotné dôvody a iné ) môžeš dostať dve sady učebníc.

17.      Ochranné opatrenie:

Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, narúša alebo znemožňuje ostatným výchovu a vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Slúži na upokojenie žiaka.

a) riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu alebo zdravotnú pomoc, policajný zbor. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam (§58 ods.3. a 4. školského zákona) ,

b) ak sa použije ochranné opatrenie podľa §58 školské zákona, riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, ktorý za žiaka preberá zodpovednosť.

18.      Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice , učebné pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbanlivosti školský majetok poškodíš, si povinný škodu v plnom rozsahu uhradiť. Manipulovať s veľkými oknami, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi, audiovizuálnymi prístrojmi a počítačovou technikou môžeš len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa.

19.      Šetri elektrickou energiou a vodou.

20.      Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z okien, nesadaj a nestúpaj na parapetné dosky a nevyhadzuj von papiere.

21.      Nezabudni, že žiacku knižku máš mať v škole každý deň, na každej vyučovacej hodine.

22.      Do školy nenos predmety, ktoré v škole nepotrebuješ (rádia, wolkmeny, magnetofóny, CD prehrávače, karty, cigarety, nevhodné publikácie a časopisy, nožíky, lopty, žuvačky, spreje a pod.). Klenoty, mobil, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť.

Ak zistíš stratu svojej veci, oznám to ihneď triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia. Na osobné veci, ktoré sa stratia z neuzamknutej triedy a šatne sa nevzťahujú podmienky poistenia. Z dôvodu straty a plnenia poistnej udalosti je potrebné odkladať bločky na jeden rok

 

Čl. 4 Správanie sa žiakov cez prestávky

1.          Malé prestávky v triede využívaj na prípravu na nasledujúcu hodinu. Dvere tried sú počas malých prestávok otvorené.

2.          Počas veľkej prestávky nezostávaj v triede, ale choď na chodbu.

3.          Počas prestávok dodržuj bezpečnostné pokyny, pokyny dozorkonajúcich učiteľov.

4.          Nákup v bufete a požívanie nápojového automatu je dovolené ráno po príchode do školy do 7.55 hod. a po vyučovaní.

5.          Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozorkonajúceho učiteľa odchádzaš do triedy a pripravíš sa na hodinu.

6.          Prípadné spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky.

7.          Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého .

8.          Neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu,  náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.

 

Čl. 5 Správanie žiakov v školskej jedálni

1.        V ŠJ sa zdržiavaj iba v čase vydávania stravy .

2.        Je zakázané vstupovať do priestorov vyhradených kuchyni, prihlasovanie a odhlasovanie z obedov riešiš pri okienku v školskej jedálni, telefonicky alebo e-mailom.

3.        Do priestorov školskej jedálne nenos žuvačku. Je neslušné, aby si sedel v ŠJ v čiapke.

4.        V prípade choroby dodržiavaj tieto pokyny:

·          Prvý deň ochorenia sa môžeš odhlásiť  z obeda  najneskôr ráno do 8.00 hod.

·          Pri odchode na výlety, ŠvP, exkurzie a iné hromadné akcie minimálne 2 pracovné dni pred odchodom na aktivitu.

·          Ak odchádzaš na triednu aktivitu v rámci mesta (v rámci vyučovania) a po ukončení akcie sa vraciaš do školy,  z obeda sa neodhlasuj. Na akciách s triedou mimo školy sa žiakom zakazuje dávať rozchod.

5.        V školskej jedálni je zavedená kontaktná čipová karta. Priložením čipového kódu sa nahlásiš na výdaj obeda. Do školskej jedálne vstupuje iba stravník, ktorý má načas, do 5. dňa v mesiaci ,uhradené stravné a nie je z obeda vopred odhlásený. Ak bude žiak prichytený, že obeduje napriek tomu, že je z obeda odhlásený, bude sa to považovať jako hrubé porušenie školského poriadku. Ak žiak bez ospravedlnenia 2 mesiace po sebe neuhradí stravné, bude zo stravovania vylúčený.

6.        Žiadosti v hmotnej núdzi sa podávajú na sekretariáte školy najneskôr do 5. dňa        v mesiaci. Po uvedenom termíne nebudú žiadosti akceptované.

7.          Na obed môžeš ísť  až po ukončení dopoludňajšieho vyučovania.

8.        Príbor a riad v školskej jedálni nepoškodzuj. Slúži tebe, ale aj ostatným.

9.        Používať mobil v školskej jedálni počas obeda je tiež zakázané.

 

Čl. 6 Pochvaly a iné ocenenia

11.      Udeľujú sa za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností, za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne.

12.      Škola ti môže udeliť pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v KZ alebo do žiackej knižky

od triedneho vyučujúceho

od riaditeľa školy

                        diplom

po schválení rodičovskou radou vecnú odmenu

13.    Pri účasti na rôznych súťažiach a aktivitách školy ti môže byť udelené za polročné hodnotiace obdobie

- pochvala triednym učiteľom, diplom + odmena z RZ v školskom kole súťaže za 1. - 3. miesto

- pochvala riaditeľom školy + odmena z RZ v okresnom kole za 1. - 3. miesto

- pochvala riaditeľom školy + odmena z RZ v krajskom kole za 1. - 3. miesto

 

Čl. 7 Odchod žiakov zo školy

1.          Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty, vylož stoličku na lavicu. Vyučujúci zodpovedá za zatvorenie okien a uzamknutie triedy.

2.          Ak si týždenník, skontroluj čistotu triedy, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky.

3.          Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod jeho vedením prejdi do šatne, prezleč sa a disciplinovane opusti budovu. Ak sa stravuješ v školskej jedálni, postav sa do radu pri dverách školskej jedálne a riaď sa pokynmi učiteľa, ktorý vykonáva dozor.

4.          Po skončení vyučovania sa v škole a v areáli školy nezdržiavaj .

 

Čl. 8 Starostlivosť o školské zariadenie, školské pomôcky učebnice

1.          Učebnice a školské potreby šetri. Chráň majetok školy pred poškodením.

2.          Ak v triede dochádza k výmenám žiakov, po návrate do kmeňovej triedy si prekontroluj svoje miesto. Zistené nedostatky nahlás triednemu učiteľovi, v jeho neprítomnosti učiteľovi, s ktorým si mal predchádzajúcu hodinu.

3.          Ak zistíš, že niekto úmyselne poškodzuje majetok školy, okamžite to hlás vedeniu školy. Každé odhalenie poškodzovania majetku školy je v prospech nás všetkých.

4.          Rešpektuj členov Žiackeho parlamentu školy.

 

Čl. 9 Starostlivosť žiaka o svoj vzhľad

1.        Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto, bez výstrednosti.

2.        Nosenie čiapky v priestoroch školy je nekultúrne.

3.        Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať na prezutie v škole tenisky, cvičky, prezuvky s voľnou pätou, botasky.

 

Čl. 10 Samospráva triedy

1.        Žiacky kolektív triedy volí so súhlasom triedneho učiteľa triednu samosprávu v tomto zložení:

Predseda – zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie spolužiakov, predkladá požiadavky triedy triednemu učiteľovi , kontroluje prácu členov triednej samosprávy. Od 4. ročníka je zároveň členom Žiackeho parlamentu školy.      

Podpredseda – zastupuje predsedu v neprítomnosti predsedu triedy.

Ďalší členovia môžu byť – nástenkár, šatniar, zdravotník, kultúrny, zberový a športový referent.

2.        Týždenníci sú spravidla dvaja a ich mená určuje triedny učiteľ. Mená zapisuje do triednej knihy .

Úlohy týždenníkov sú :

a)   pred vyučovaním zotrieť tabuľu, pripraviť kriedy a iné potreby na vyučovanie,

b)   na každej hodine hlásia neprítomných žiakov,

c)   oznamujú zástupcovi riaditeľa školy neprítomnosť vyučujúceho, ak tento nepríde na      hodinu do 5 minút po zvonení,

d)   cez prestávku vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu,

e)   po skončení vyučovania zotrú tabuľu, kriedy, špongiu a ostatné pomôcky uložia,           uzavrú okná, sklopia žalúzie a prekontrolujú uzávery vody,

f)   počas prestávok vypínajú svetlo.

 

Čl. 11 Zdravotná starostlivosť

1.        Dbaj  o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov tak, aby si sebe ani spolužiakom nespôsobil ujmu na zdraví, dodržuj pitný režim, dodržuj zásady osobnej hygieny (vlastný uterák, toaletný papier).

2.        Každý, aj najmenší úraz, ku ktorému došlo v budove alebo areáli školy, ihneď nahlás vyučujúcemu, službukonajúcemu učiteľovi, triednemu učiteľovi prípadne pani zástupkyni.

3.        V škole a celom areáli je prísny zákaz  fajčenia, pitia liehových nápojov,  používanie zdraviu škodlivých  látok,  nosenie, prechovávanie a užívanie legálnych i nelegálnych drog.

4.        Žiakom sa doporučuje zdržiavať sa na ulici bez doprovodu rodičov v zimnom období          iba do 20.00 hod. a v letnom období najdlhšie do 21.00 hod.

5.        Predpokladom úspešnej práce v škole je znalosť a dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Tým, že ich žiaci dodržiavajú, chránia zdravie svoje, svojich spolužiakov a zamestnancov školy.

 

Čl. 12 Vyučovacie hodiny

 

1.          V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy.

2.          Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje znením melódie.

3.          Vyučovací čas je rozvrhnutý takto :

Dopoludňajšie vyučovanie

1. vyučovacia hodina             08.00 - 08.45

2. vyučovacia hodina             08.55 - 09.40

3. vyučovacia hodina             10.00 - 10.45

4. vyučovacia hodina             10.55 – 11.40

5. vyučovacia hodina             11.50 – 12.35

6. vyučovacia hodina             12.45 – 13.30

Odpoludňajšie vyučovanie 

            7. vyučovacia hodina             14.00 – 14.45

8. vyučovacia hodina             14.50 – 15.35

9. vyučovacia hodina             15.40 – 16.25

10. vyučovacia hodina           16.30 – 17.15

Čl.13 Povinnosti zákonného zástupcu

 

Zákonný zástupca je povinný:

1.          Dbať na to, aby dieťa prichádzalo pravidelne a včas do školy. Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese doložiť dokladmi v súlade so školským poriadkom.

2.          Vytvoriť pre dieťa doma podmienky na prípravu na vyučovanie a na plnenie si školských povinností.

3.       Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

4.        Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.

5.        Nahradiť škodu, ktorú žiak sám úmyselne spôsobil.

 

Čl.14 Práva zákonného zástupcu

 

 Zákonný zástupca žiaka má právo:

1.          Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním světa a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona č. 245/2008.

2.          Oboznámiť sa so ŠkVP a školským poriadkom.

3.          Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.

4.          Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.

5.          Zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

6.          Vyjadrovať sa k ŠkVP prostredníctvom Rady školy.

7.          Byť prítomný no komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

Čl. 15 Záverečné ustanovenie

 

1.        Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš byť :

·          Za menšie priestupky napomenutý

·          Za opakované a závažné priestupky pokarhaný riaditeľom školy s písomným oznámením rodičom, alebo budeš mať zníženú známku zo správania.

2.   Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov i spolužiakov.

 

 

Tento školský poriadok platí s účinnosťou od 02. 09. 2013 aktualizácia: PR, dňa 28. 08. 2019

 

 

 

 

 

RNDr. Tóth Mikuláš                                                                                                                   riaditeľ školy

 

 

 

 

 

 

Príloha:

Metodické usmernenie č.1/2013 – MMK, oddelenie školstva

Postup při uvoľňovaní a ospravedlňovaní žiakov z vyučovania, pri udeľovaní výchovných opatrení za porušovanie školského poriadku školy a neplnenie povinnej školskej dochádzky.ORGANIZAČNÁ SMERNICA

č. 2/2018

 

Interný predpis

Výtlačok č.1

 

 

 Počet strán: 7

Počet príloh: 0

 

 

Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v škole

 

 

 

 

Oblasť platnosti:

Smernica je záväzná pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov Základnej školy Užhorodskej 39, Košice

Zrušovacie ustanovenie:

Smernica ruší účinnosť Smernice č.08/2015 o prevencii a riešení šikanovania, násilia a sociálno patologických javov žiakov školy

 

Dátum účinnosti: 01.10.2018

Vypracovala:  Mgr. Daniela Grácová, 2015

Inovovala:      Mgr. Daniela Grácová, 2018 

 

.............................................

Schválil: RNDr. MikulášTóth

Funkcia: riaditeľ  školy

 

Vnútorná smernica

k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v škole

 

v súlade so

 

Smernicou MŠVVa Š SR č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

Táto smernica sa vydáva za účelom prevencie a riešenia šikanovania žiakov v škole, upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a metodické postupy.

 

Čl. 2

Charakteristika pojmov

 

Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorého zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielený a opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť.

 

Čl. 3

Podstatné znaky šikanovania

 

a)     úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,

b)     agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,

c)     prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou

.

Čl. 4

Prejavy šikanovania

 

1.   Priama podoba:

a)      fyzické útoky,

b)      urážlivé prezývky,

c)      nadávky,

d)      posmech,

e)      príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôle obete,

f)     odcudzenie veci

g)      vyhrážanie, zastrašovanie, vydieranie

h)      zneužitie osobných údajov, fotografií

i)     šírenie nepravdivých informácií

j)     kyberšikanovanie

 

2.   Nepriama podoba:

a)      prehliadanie a ignorovanie obete,

b)      zámerné vyčleňovanie z kolektívu

c)      nedobrovoľné vystavovanie agresívnym situáciám


 

  3. Kyberšikanovanie

Priama forma šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačno- komunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na úmyselné ohrozenie, ublíženie, alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje v spojení s inými formami šikanovania.

 

Znaky kyberšikanovania :

-           Sociálna prevaha alebo psychická prevaha agresora, nie je nutná fyzická prevaha

-           Agresor vystupuje často anonymne

-           Útok nevyžaduje fyzický kontakt agresora a obete

-           Agresor spravidla nevidí priamu emocionálnu reakciu obete na útok s ohľadom na anonymitu a odstup umožnený IKT

-           Zverejnené informácie, fotografie a audiozáznamy a videozáznamy môže byť náročné odstrániť z internetu

 


 

 

Ciele školy:


Čl. 5

Zodpovednos ť školy


·          snažiť sa vytvoriť prostredie obmedzujúce vznik šikanovania,

·          vhodnými prostriedkami zabrániť jeho trvaniu,

·          vytvárať pozitívnu klímu v triede a celej škole – budovať kladné medziľudské vzťahy,

·          zodpovednosť za správanie, uvedomovať si dôsledky správania,

·          podporovať zdravie, zdravý životný štýl,

·          vytvárať školu bez drog, alkoholu a tabaku – vytvárať postoje a schopnosti odmietať tieto látky,

·          v rámci primárnej prevencie informovať žiakov (primerane veku) o návykových látkach, ich účinkoch a rizikách,

·          realizovať osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, ich sociálnych a komunikatívnych zručnosti,

·          komunikovať so žiakmi,

·          zapájať rodičov do diania v škole, informovať ich o dianí v škole,

·          vhodne využívať voľný čas.

 

1.  Škola zodpovedá za žiakov v čase školského vyučovania a školských akcií v súlade so školským zákonom, Dohovorom o právach dieťaťa a podľa pracovného poriadku školy.

 

2.   Za povinnosť uvedenú v predchádzajúcom bode sú zodpovední všetci pedagogickí zamestnanci školy:

a)      ktorí realizujú vyučovací proces,

b)      ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas prestávok na chodbách,

c)        ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas školských akcií rôzneho druhu (školské výlety, kurzy, exkurzie, kultúrne podujatia, športové podujatia a ďalšie školské akcie),

d)      ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas záujmových krúžkov.

 

3.   Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú v čase vyučovania, resp. v dobe vykonávania tzv. prechodného dohľadu spôsobí žiak, pokiaľ ten, kto je povinný vykonávať dohľad nepreukáže, že náležitý dohľad nezanedbal (§ 422 Občianskeho zákonníka).

 

4.    Šikanovanie, resp. jeho náznaky, nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované. Pedagogický zamestnanec musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc. Je povinný ihneď túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi agresora a obete, výchovnému poradcovi, prípadne vedeniu školy.


 

 

Čl. 6

Priestupková a trestnoprávna zodpovednos ť

 

1.      Žiak, ktorý je agresorom, môže byť trestne stíhaný najmä za trestný čin :

a)   ublíženia na zdraví

b)   obmedzovania osobnej slobody

c)   lúpeže

d)   vydierania

e)   hrubého nátlaku

f)   nátlaku

g)   porušovania domovej slobody

h)   sexuálneho násilia

i)   sexuálneho zneužívania

j)   krádeže

k)   neoprávneného užívania cudzej veci

l)   poškodzovania cudzej veci

m)   nebezpečného vyhrážania sa

n)   nebezpečného prenasledovania

o)   výroby detskej pornografie

q)   prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení

r)   ohovárania

 

2.     Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať skutkovú podstatu priestupkov v zmysle zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Ide predovšetkým o priestupky:

a)   proti občianskemu spolunažívaniu,

b)   proti majetku.

 

3.    Skutočnosť, že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná z dôvodu nízkeho veku nie je prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú žiak spôsobil na majetku alebo veci náhrady újmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví. Zákonný zástupca žiaka a žiak zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne.

 

4.       Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorému je známy prípad šikanovania a neprijme žiadne opatrenie, môže byť stíhaný najmä za trestný čin:

a)   neprekazenia trestného činu

b)   neoznámenia trestného činu

c)   ublíženia na zdraví

 

Čl. 7

Prevencia šikanovania

 

Prevencia šikanovania sa zabezpečuje formou:

-           súčasti výchovno- vzdelávacieho procesu vrátane pozitívneho vplyvu osobnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v rámci každodenného vyučovania, obsahového zamerania a didaktiky predmetov a prierezových tém

T : stály                                                            Z : všetci pedagogickí zamestnanci

 

-           oboznámenia všetkých žiakov, zamestnancov školy a zákonných zástupcov s negatívnymi dôsledkami šikanovania, a to tak pre jeho obete, ako i pre agresorov.

T : priebežne                                                   Z : všetci pedagogickí zamestnanci


 

-           učenia žiakov v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti, mimoškolských akcií, záujmovej činnosti prijímať všeobecné hodnoty spoločnosti, identifikovať sa s nimi a konať v ich duchu v každodennom živote.

T : trvalý                                                         Z : všetci ped. a ostatní zamestnanci

 

-           ďalšieho vzdelávania v tomto smere podľa akreditovaných programov výchovného poradcu, koordinátora prevencie a ďalších pedagogických zamestnancov.

T : trvalý                                                          Z : riaditeľ školy

 

-           vytvárania pozitívnej klímy v škole a oznamovania aj náznakov šikanovania (pri zachovaní dôvernosti takýchto oznámení)

·          dozor konajúcemu pedagógovi,

·          vyučujúcemu,

·          triednemu učiteľovi,

·          vychovávateľovi,

·          výchovnému poradcovi

·          vedeniu školy

T : trvalý                                  Z : v texte

 

-           vedenia písomných záznamov o riešení konkrétnych prípadov šikanovania, ktorí odovzdajú vedeniu školy, výchovnému poradcovi a odovzdajú ho do spisu žiaka. V zápise popísať zistenú skutočnosť, vyjadrenia agresora a obete a navrhnúť opatrenia na riešenie.

T : trvalý                                                           Z : všetci pedagogickí zamestnanci

 

-           vykonávania zvýšených dozorov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení i v čase mimo vyučovania žiakov, a to najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu už došlo alebo by k nemu mohlo dochádzať

T : trvalý                                                           Z : všetci pedagogickí zamestnanci

 

-           oboznámenia všetkých pedagogických zamestnancov so systémom školy pre oznamovanie a vyšetrovanie šikanovania

T : 1-krát ročne                                               Z : vedúci MZ a PK

 

-           informovania pedagogických zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov o tom, čo robiť v prípade, keď sa dozvedia o šikanovaní (umiestniť na prístupné miesto kontakty a telefónne číslo na inštitúcie, ktoré sa problematikou šikanovania zaoberajú)

T : september                                                  Z: vedenie školy, triedni učitelia

 

-           spolupráce s odborníkmi z CVPP, CPPPaP resp. ďalšími odbornými pracoviskami poradenských

a preventívnych služieb v regióne

T : v prípade potreby                                      Z : vedenie školy

 

-           zapájania do prevencie a riešenia šikanovania aj žiakov školy prostredníctvom školskej mediácie, rovesníckeho učenia a Žiackej rady

T : trvalý                                                           Z : všetci pedagogickí zamestnanci


 

Čl. 8

Metódy riešenia šikanovania

 

1)   Riaditeľ školy, alebo ním poverená osoba zostavuje tím zamestnancov školy, ktorý navrhuje a zabezpečuje odborný postup pri riešení šikanovania.

 

2)   Riaditeľ školy alebo ním poverená osoba pri zisťovaní a preverovaní šikanovania najmä :

-  zabezpečí bezodkladnú pomoc obetiam a ochranu obetí

-  zabezpečí dozor v triede, kde sa preveruje šikanovanie

-  vykonáva opatrenia na zabránenie možnej krivej výpovede agresora jeho izoláciou počas preverovania šikanovania

-    preveruje šikanovanie  bezodkladne v čase, keď agresor nie je ešte dohodnutý na spoločnej výpovedi    s obeťou, svedkami alebo inými osobami, ktoré na šikanovanie upozornili

-   zabezpečí, aby obeť nebola konfrontovaná s agresorom

-  zabezpečí zistenie vhodných svedkov a uskutočnenie individuálnych rozhovorov alebo konfrontačných rozhovorov so svedkami

-  uchováva dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie v spolupráci so správcom siete alebo vyučujúcim predmetu Informatika

-  kontaktuje vo vzťahu k obeti, agresorovi a svedkovi šikanovania: zákonných zástupcov, alebo osoby , ktoré sa osobne starajú o dieťa, zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu, zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je žiak umiestnený

-   kontaktuje miestne  CPPPaP

-  zabezpečí použitie anonymnej dotazníkovej formy (napr.viď príloha)

-  vedie písomné záznamy o riešení jednotlivých prípadov šikanovania

-  zabezpečí pri rozhovoroch prítomnosť najmenej dvoch pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov

-   ohlasuje príslušným útvarom Policajného zboru podozrenie na spáchanie priestupku alebo trestného činu

 

3)   V prípade, že tento negatívny jav zistí žiak školy , je povinný okamžite o tejto skutočnosti informovať svojho triedneho učiteľa, výchovného poradcu , v ich neprítomnosti člena vedenia školy.

 

 

Čl. 9

Opatrenia na riešenie šikanovania

 

1.  Opatrenia na riešenie šikanovanie pre obeť a jej zákonných zástupcov , prípadne osoby alebo zariadenia, ktoré sa o ňu starajú na základe rozhodnutia súdu:

a)  odporúčanie vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť

b)  zabezpečenie skupinového intervenčného programu v spolupráci s centrom

c)  zaistenie bezpečia obete

d)  zabezpečenie informovania a poradenstva o šikanovaní pre osoby uvedené v čl.7 bod 9

 

2.    Opatrenia na riešenie šikanovania pre agresora a jeho zákonných zástupcov , prípadne osoby alebo zariadenia, ktoré sa o ňu starajú na základe rozhodnutia súdu:

a)  odporúčanie zákonným zástupcom agresora vyhľadať odbornú starostlivosť centra

b)  v prípade potreby preloženie agresora do inej triedy, na základe odporúčania školského psychológa a podľa organizačných možností školy


 

c)    uloženie opatrenia vo výchove podľa platnej školskej legislatívy

 

3.    Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný šikanovanie alebo podozrenie zo šikanovania medzi žiakmi bezodkladne riešiť a každej jeho obeti bezodkladne poskytnúť pomoc.

 

4.     Nakoľko šikanovanie je veľmi závažným negatívnym spoločenským javom, celý prípad vyšetrenia šikanovania sa bude realizovať pri zachovaní dôvernosti až do vyriešenia daného prípadu . Týmto postupom nie je dotknutá informačná povinnosť školy.

 

 

Čl.10

Spolupráca školy s orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 

1.      Riaditeľ školy je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie, že žiak sa dopustil

a)šikanovania

b)    spáchania trestného  činu podľa čl.6  bod 1  alebo opakovane páchal priestupky uvedené v čl.6 bod 2   v súvislosti so šikanovaním

 

2.      Riaditeľ školy je povinný orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámiť

a)  podozrenie podľa ods.1

b)  skutočnosti, ktoré ohrozujú obeť, agresora alebo svedkov

c)  opatrenia, ktoré prijal podľa čl. 8 a čl. 9

 

Čl. 11

Spolupráca školy so zákonnými zástupcami žiakov, osobami alebo zariadeniami, ktoré sa o ňu starajúna základe rozhodnutia súdu

 

1.      Pri podozrení na šikanovanie žiaka spolupracujú riaditeľ školy, koordinátor prevencie, výchovný poradca, ďalší pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci s rodinou obete a rodinou agresora

 

2.      Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci dbajú pri rozhovore so zákonným zástupcom obete, agresora alebo svedka najmä na zachovanie dôvernosti informácií. K pohovoru prizvú aj člena vedenia školy a tomto stretnutí spíšu zápis.

 

3.      Riaditeľ školy môže odporučiť zákonným zástupcom agresora, prípadne osobám poverených rozhodnutím súdu, umiestniť agresora na dobrovoľný diagnostický pobyt do diagnostického centra alebo liečebno- výchovného sanatótia.

 

4.      O úkonoch podľa tohto článku osoba poverená riaditeľom vyhotovuje zápis, z ktorého po jednom vyhotovení poskytne každej zo zúčastnených osôb.

 

 

V Košiciach 30.9.2018                                          

..........................

RNDr. Mikuláš Tóth