Základná škola Užhorodská 39, Košice

Tlačivá na stiahnutie


Postup predkladania žiadostí
  • 1. Všetky žiadosti adresované riaditeľstvu školy sú odovzdávané triednemu učiteľovi.
    2. Triedny učiteľ skontroluje správnosť údajov na žiadosti, v prípade potreby navrhne jej opravu, prípadne doplnenie.
    3. Triedny učiteľ bezodkladne doručí žiadosť riaditeľstvu školy.
    4. Riaditeľstvo školy najneskôr do 30 dní poskytne písomné stanovisko k predkladanej žiadosti.

Žiadosť o individuálny študijný plán

Žiadosť o preradenie na ZŠ

Žiadosť o štúdium v zahraničí

RŠ – žiadosť o oslobodenie od vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy

RŠ – žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (viac dní)

TU – žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (1 deň)

TU – žiadosť o uvoľnenie po skončení akcie

Tlačivá k zápisu do 1. ročníka
POKYNY K POSKYTOVANIU STRAVY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI OD 1.9.2019 pre Základnú školu Užhorodská 39, Košice

INFORMATÍVNY LIST k dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a všeobecné pokyny

Odhlasovací lístok stravníka

Prihláška na osobitné stravovanie na školský rok

Prihláška na stravovanie - zápisný lístok (k dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa)

Žiadosť o vyplatenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Zápisný lístok na krúžok pre školský rok 2019/2020