Základná škola Užhorodská 39, Košice

O Nás


Milí rodičia. Neviete sa rozhodnúť, ktorá škola je pre vaše dieťa najlepšia? Nemusíte ďalej hľadať. Neváhajte a pripojte sa k našej školskej "rodine". Naša škola ponúka okrem kvalitného vzdelávania aj pestrú paletu záujmových činností.

Okrem povinného anglického jazyka sa žiaci vzdelávajú aj v jazyku španielskom, čím sa líšime od ostatných škôl.

Sú vaše deti pohybovo a športovo nadané? Futbal? Florbal? Alebo basketbal? Aj tieto možnosti vám vieme poskytnúť. Škola disponuje futbalovým ihriskom s umelým trávnikom a rekonštrukcia skolškej telocvične je tiež v "plnom prúde".

Veľkým úspechom školy bolo získanie projektu Premena tradičnej školy na modernú „UČENIE ( SA ) NÁS BAVÍ", do ktorého sa škola samostatne zapojila a realizovala aktivity projektu od 1.3.2009 do 30.6.2011. Prostredníctvom projektu škola získala moderné didaktické prostriedky a techniku, vybavenie informačnými a komunikačnými technológiami. V nadväznosti na to inovovala výchovno-vzdelávací proces tvorbou a overením metodických postupov využívajúcich progresívne metódy a formy vyučovania s cieľom rozvíjať kľúčové kompetencie žiaka.

Naši žiaci sa každoročne zapájajú do predmetových olympiád, z predmetov ako sú napr. slovenský jazyk, matematika, geografia aj dejepis. Ak su vášmu dieťaťu blizke skôr prírodné vedy, tiež si príde na svoje. Žiaci sa môžu zapojiť do biologickej olympiády a prírodopisných súťaží. Žiaci sú tiež zapájaní do rôznych výtvarných súťaží.

Každoročne sa tiež zapájame do testovania žiakov 8. a 9. ročníka KOMPARO. V rámci prípravy deviatakov na testovanie MONITOR sú hodiny slovenského jazyka a matematiky rozšírené o ďalšiu vyučovaciu hodinu.

Organizujeme aj lyžiarsky výcvik a našich žiakov možete tiež stretnúť pri každoročnom tancovaní štvorylky na Hlavnej ulici

Samozrejme nezabúdame ani na najmenších. V rámci školského klubu detí, sú pripravené výtvarné krúžky pre malých umelcov. Tiež realizujeme krúžok, kde sa vaše ratoslesti môžu učiť angličtinu hravou formou.